Zavedení obchodních a realizačních procesů a pomoc s implementací procesů do společnosti

V roce 2020 získala společnost sabi consulting s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast společnosti sabi consulting s.r.o. na projekt "Zavedení obchodních a realizačních procesů a pomoc s implementací procesů do společnosti" v Hlavním městě Praha za účelem "zavedení nových obchodních a realizačních procesů, které pomohou společnosti sabi consulting s.r.o. ve zvýšení počtu získaných a realizovaných zakázek v její hlavní činnosti".

Očekávané výstupy:

Hlavním výstupem projektu budou na základě koučinku a mentoringu zavedené obchodní a realizační procesy a lidé ve firmě jim budou rozumět a budou díky nim schopni naplňovat cíle strategie, která také vznikne jako jeden z výstupů projektu. Konkrétní výstupy projektu budou:

Revidovaná strategie společnosi (interní dokument) – dokument definující směřování společnosti včetně strategických cílů, zároveň základ pro všechny navazující dokumenty (externí i interní)
Marketingové a obchodní strategie (interní dokumenty) – dokumenty popisující směr a nástroje použité pro naplnění strategie společnosti z pohledu marketingu a obchodu
Definice obchodního procesu (interní 
dokument) – dokument popisující důležité milníky v práci se zákazníkem a pokrývající činnosti od marketingu, přes obchodní akvizici až po akviziční starost o zákazníka
Vedlejšími produkty budou dokumenty vzniklé v průběhu běhu projektu – zápisy z workshopů a schůzek.
pv obr zapati