Informace subjektům osobních údajů společnosti sabi consulting s.r.o.

Úvodní informace

Společnost sabi consulting s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob, které vstupují do obchodních prostor a do komunikace se společností za účelem obchodního, pracovního nebo služebního jednání a osobní údaje zaměstnanců a zájemců o zaměstnání (dále jen „Subjektů údajů“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení. Tato Informace o zpracování osobních údajů obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost sabi consulting s.r.o., se sídlem Hodonínská 1090/4, Praha 4, IČO: 05277621, vystupuje ve vztahu k osobním údajům v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů subjektů údajů a v tomto směru přijal interní opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena v interní dokumentaci Správce. Subjekty údajů mají právo se na společnost sabi consulting s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to e-mailem na adrese sabi(zavináč)sabi.cz nebo písemně dopisem na adresu sídla společnosti.

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje za následujícími účely:

 • Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců,
 • Zpracování pro své vlastní interní administrativní účely,
 • Ochrany majetku a bezpečnosti osob,
 • Evidence pracovních výkonů a činností,
 • Plnění smluv a jednání o smlouvě s obchodními partnery.

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (mzdová agenda, daňové účely),
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • Automatizované zpracování.
 • Manuální zpracování.

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů. Společnost zpracovává pouze běžné osobní údaje.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

V Praze, dne 1. května 2018, Ivana Šabatová, jednatelka společnosti.